انجام بیش از ۳۵۰ مورد مزاحمت تلفنی روزانه با سامانه ۱۲۵ در ارومیه