درخواست یک مقام نظامی اماراتی برای پایان دادن جنگ با یمن