معلوم نیست در پرسپولیس بمانم یا نه/ با وجود درخشان مطمئن بودم در ترکیب ثابت پرسپولیس هستم