استفاده از ایده‌های دانشجویی به زیباسازی شهر کمک می‌کند