برخی آسیب‌های اجتماعی نتیجه کم‌توجهی به مسائل پرورشی است