فریدون: مدیران ارشاد، استراتژی روشنی در بخش کتاب ندارند