بارقه امید خدمات درمانی رایگان برای مردم منطقه محروم کیاسر مازندران