تزريق بيش از 22 هزار تراکتور به بازارهاي داخلي و خارجي در سال 93