ملاقات رئیس جمهور با معاون رییس کابینه وزرای ترکمنستان در امور نفت و گاز/تصاویر