شرایط حمایت از فیلم اولی‌ها از سوی فارابی اعلام شد