حیات ۵۰ هنر اصفهان به عمر استادکارها وابسته است/لزوم آموزش جوانان