تشکیل جلسه دانشجویان علوم اقتصادی با معاون پارلمانی وزیر علوم