برزای:هنوز در شوک بازی دیروز هستم/کاش کارت زرد نمی گرفتم تا تعویض نشوم