رویکرد دسته چندمی به دانشگاه جامع علمی کاربردی اصلاح شود