معاون سیاسیی استانداری مرکزی به عضویت در اتاق فکر ستاد انتخابات کشورمنصوب شد