تاثیرگذاری منطقه ای مهمترین عامل دشمنی آمریکا با ایران است