۸۲ درصد جمعیت روستایی همدان ازفاز نخست بهسازی مسکن برخوردار شدند