افتضاحی بنام جشن در دانشگاه آزاد بیرجند / از صدای سگ تا رقص دسته جمعی+فیلم