مشارکت 20 استان کشور در برگزاری برنامه های بزرگداشت روز ملی فردوسی و خیام