اولویت مسئولان اجرایی تکمیل پروژه‌های نیمه تمام باشد