تصاویر دیدار وزیر روابط و همکاری های بین الملل آفریقای جنوبی با دکتر روحانی