هنوز در شوک بازی دیروز استقلال هستم | تراکتور هر چه زد گل شد | اولویت اول من در ایران فقط استقلال است