همامی: بعد از باخت به النصر درخشان از مکانی «زده» شده بود