دوران نزول بورس به پایان می‌رسـد/زمـان افزایش یک درصدی دامنه نوسـان