فرماندارگناوه:مصوبه شورای این شهر درانتخاب شهردار مغایر موازین قانونی است