برداشت گندم از سطح 10 هزار هکتار زمین در ایرانشهر آغاز شد