علاقه مند به گسترش روابط اقتصادی با پرتوریا هستیم/ با همکاری ثابت کنیم علم و فناوری نباید انحصاری باش