نمایشگاه کتاب کمی جان گرفت/ بازدید کنندگان بازار کتاب را گرم کردند