بیمه شدگان گواهی استراحت پزشکی خود را به شعبه تأمین اجتماعی مربوطه ارائه کنند