معاون قوه قضائیه بر گسترش فعالیت شوراهای حل اختلاف تاکید کرد