استخدام مدیر اداری و کارشناس کامپیوتر در یک شرکت خارجی واقع در استان تهران