تاکید همتی بر ضرورت رعایت نرخ جدید سود توسط بانک‌ها