نمايشگاه يک روزه آثار قهوه خانه اي استاد وفايي در فرهنگسراي بهمن