تاکید شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برای حضور در مجمع عمومی خانه احزاب