فرهنگ سوزی به جای فرهنگ سازی/لزوم رعایت هویت دینی در کردستان