۵ سرشاخه اصلی شرکت هرمی گاما در اصفهان دستگیر شدند