مهم‌ترین وظیفه علما و بزرگان در دنیای امروز آشکار کردن هویت دشمنان است