جهانیان برای فشار بر عربستان تظاهرات ضد جنگ برپا کنند