«توانا» کلید خورد: تامین شبکه زیرساخت ارتباطی کشور با تجهیزات داخلی