کتابخانه دبستان همزمان با بيست و هشتمين نمايشگاه کتاب شبانه روزي شد