جمعيت هلال‌ احمر به‌ عنوان دستگاه‌ برتر لرستان در بحث نماز شناخته شد