مهدی تاج: برای جشن قهرمانی در تبریز و اصفهان تدارک زیادی دیده‌ایم