روحانی: مسیر فشار و تحریم‌های اقتصادی به زیان همگان خواهد بود