راه یابی هنرمندان اردبیلی به جشنواره سراسری قاب های بهشتی