آمار آثار تالیف و ترجمه در بخش کودک نمایشگاه کتاب برابر است/ چرایی تعطیلی برخی غرفه‌ها