نماینده مجلس: زور بگویند، تمام توافق‌ها را باطل می‌کنیم