کاشت 30 هکتار فضاي سبزدر بدنه بزرگراه شهيد شوشتري در منطقه 15