هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی برگزار می شود