کمک به انسان‌های آسیب دیده موضوعی فراتر از دین و مذهب است