56 پروژه نیمه تمام ورزشی در خراسان جنوبی وجود دارد